ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, FM INSTITUTE SLOVAKIA s.r.o., Mostová 2, Bratislava 81102, IČO: 47876123,Bratislava I, odd. Sro, vl.č.101023/B, (ďalej len ‘FMI Slovakia’)ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOVFMI Slovakia rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údajespracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečoto robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vámposkytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou FMI Slovakia. Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postaveníprevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovalis jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník,dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našejwebovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vašeosobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Spoločnosť FMI Slovakia rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v meneiných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaníVašich osobných údajov spoločnosťou FMI Slovakia. Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekciiVyhlásenie – Uchádzači o zamestnanie. Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie –Zamestnanci. Ak ste súčasným alebo potenciálnym dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, vrámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť vsekcii Vyhlásenie – Dodávatelia . Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom, zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie – Zákazníci . Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies. Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osobypoužite e-mailovú adresu info@fmi.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti FMI Slovakia.